skip to Main Content

Slide

Proč studovat archivnictví?

„Chtěl jsem jít studovat do Olomouce“  Flynn Carsen

Zajímá tě minulost? Máš rád/ráda vše uspořádané a na svém místě? Jsi zároveň kreativní a láká tě objevovat nové věci? A nebojíš se ušpinit si ruce? Samostatně i v kolektivu?

Studium oboru Archivnictví všechno tohle nabízí…

Dostaneš je znalostmi
Budeš pracovat s opravdu hodně zajímavým materiálem. Staré listiny, knihy, pečeti, erby. Ať již u piva či během jiných diskusí pak budeš znát něco, o čem mají ostatní jen mlhavé představy.

Naučíš se návykům, které v budoucím zaměstnání jako když najdeš
Při studiu archivnictví se naučíš pečlivosti, trpělivosti a systematičnosti, tedy schopnostem, kterých si zaměstnavatelé cení.

Uplatníš se
Bez debat.

Dostaneš se dál
Při studiu archivnictví se podíváš na místa, která nemůže navštívit hned tak někdo. Nepřístupné archivy, historické knihovny, staré fary – pro jiné výjimečné místo, pro tebe přirozené prostředí.

Naučíš se číst, psát a počítat
Číst středověké listiny, psát kurent a přepočítávat historické datační formule na náš kalendář, aby bylo úplně jasno. Odborně se tomu říká pomocné vědy historické a v Olomouci se to učí dobrých dvě stě let.

Co u nás můžeš studovat?

archivnictví v bakalářském samostatném studijním programu

(dříve jednoobor)

archivnictví v bakalářském programu MAIOR nebo MINOR

(dříve dvouobor)

Maior znamená, že archivnictví považuješ za svůj hlavní obor a hodláš na něm časem vytvořit a obhájit bakalářskou diplomovou práci. Archivnictví „minor“ je vlastně doplňkem k jinému studijnímu programu typu maior.

Kombinovat archivnictví můžeš tak s téměř jakýmkoliv jiným oborem z nabídky Filozofické fakulty, který má formu „maior“ a „minor“. Zajímavou možností je i mezifakultní studium v kombinaci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou. Naprostá klasika je dvouoborová kombinace s historickými vědami, latinskou či německou filologií. Obory se v mnohém prolínají – bez znalostí historie, latiny a němčiny se archivář prostě neobejde. Zajímavé kombinace, které se Ti nabízejí, jsou ovšem i s filmovými, divadelními, uměnovědnými studii, s judaistikou, religionistikou, s teorií a dějinami výtvarných umění či oborem evropská studia a diplomacie.

Pozor! Přijímací zkoušku musíš úspěšně vykonat na oba programy. Proto radíme podat přihlášku současně na jednooborové archivnictví: šance, že budeš přijat/a, se velmi zvyšuje, a druhý obor si můžeš „přibrat“ v průběhu studia.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Kde jinde studovat archivnictví než ve starobylé Olomouci – skryté perle Evropy.
• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí!
• Budeš mít možnost studovat v cizině. Naše katedra má po světě více partnerských pracovišť na zahraničních univerzitách, než kdokoliv jiný.
• Těš se na práci v terénu, je pro nás důležité, abys získal/a praxi už v průběhu studia. Podíváš se třeba do Arcibiskupské knihovny Olomouc, diecézní knihovny litoměřického biskupství, Kláštera premonstrátů v Želivi a Teplé u Mariánských Lázní, Benediktinského opatství Rajhrad či knihoven v brněnském konventu milosrdných bratří. To zní docela dobře, ne?
• Staneš se členem téměř rodinné komunity. Seminární skupiny jsou příjemně malé a dovolují individuální přístup ke studentům i podporu v rozvíjení jejich odborných zájmů.
• Projdeš léty prověřeným rituálem pasování, při kterém se dovíš, kdo byli profesor Kristen a docent Bistřický. Pasování není samozřejmě povinné, ale je statisticky ověřeno, že významně zvyšuje celkovou úspěšnost studia – kde jinde může prvák poznat starší a zkušenější spolužáky?
• Dostaneš možnost stát se členem Studentské sekce České archivní společnosti, která se nám v Olomouci úspěšně rozvíjí.
• Kromě klasického archivního materiálu se tu můžeš naučit katalogizovat i knihy a bibliofilie, staré tisky, rukopisné i tištěné noty, grafiky a další výtvarné práce na papíře nebo historická církevní roucha.
• Máme specializovanou učebnu archivnictví vybavenou vším potřebným. Kopie listin, odlitky pečetí. Zasloužilou pozornost však vzbuzuje zejména naše sbírka pomůcek k interaktivní výuce heraldiky.
• Jsme sekce s nejvyšší spotřebou lihu na fakultě – samozřejmě technického. Poskytujeme jím první pomoc písemnostem napadeným plísní.
• Rozjíždíme spolupráci se sousední mateřskou školou. Kde jinde si vyzkoušet, jestli jsou tvé „soft skills“ dostatečně „soft“, než při přípravě a realizaci (archivně-historicky zaměřené) akce pro ty nejmenší?
• Za výjimečné zásluhy můžeš získat Řád myši archivní. Olomoucká specialita. Řádové dekorace je možno tiše a spořádaně obdivovat v naší učebně.
• Budeš to tady milovat, budeš se sem vracet a navždy zůstaneš součástí Olomouce.

Jak se k nám dostaneš?

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Všude tam, kde se třídí, pořádají a archivují dokumenty nejrůznějších druhů, písemné či elektronické
• Na vysoce odborných pozicích v paměťových institucích, tj. muzeích, galeriích, památkových ústavech, knihovnách či archivech
• Ve státní správě a justici, kde ocení tvou schopnost číst historické texty a tvůj přehled o vývoji úřadů v minulosti
• V soukromém podnikání při zpracovávání rodokmenů nebo vyhledávání podkladů pro stavebně-historické průzkumy
• V jakýchkoliv odborných týmech zaměřených na archivnictví, kulturu a historii napříč státními, církevními i soukromými institucemi
• Ve všech oborech soukromé sféry, kde se ti hodí všeobecné humanitní vzdělání
• A samozřejmě v navazujícím magisterském studiu archivnictví nebo příbuzných oborů (např. historické vědy, judaistika, Euroculture…)

Chceš studovat v zahraničí?

U nás jsi na té nejlepší adrese.

• Nabízíme každému studentovi už od druhého ročníku možnost vyjet do těchto zemí: Spojené Království (Lincoln), Německo (Brémy, Münster, Halle), Dánsko (Kodaň), Rakousko (Vídeň), Francie (Paříž), Belgie (Lovaň), Itálie (Řím), Španělsko (Barcelona), Turecko (Eskisehir) a do spousty dalších. Bližší informace a celý aktuální seznam partnerských univerzit najdeš na webu naší katedry.

• V cizině můžeš nejen studovat, ale i získat odbornou praxi na stáži

• Naši studenti získávají pracovní zkušenosti například na Kanárských ostrovech (výuka na škole) nebo Maltě (archeologické výzkumy) atd.

• Náklady na studium i stáž ti hradí program Erasmus+ a CEEPUS. A nabízí se i celá řada dalších možností!

• Láká tě studium v angličtině? Na naší katedře můžeš navštěvovat odborné semináře vedené v angličtině, a to společně se studenty ze zahraničí, kteří k nám přijíždějí.

• Stejně tak jsi zván na přednášky světových odborníků, kteří k nám přijíždějí a přednášejí o nejnovějších trendech v našem oboru.

• Naše katedra má největší počet bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami z celé Filozofické fakulty!

Kdo tě bude učit?

Věra Slavíková
Mým oborem jsou dějiny správy do roku 1850, zvláště dějiny církevní správy. Věnuji se terénnímu výzkumu církevních archiválií a knihoven patřících farnostem a nižšímu kléru. Dalším tématem, kterým se zabývám, jsou regionální dějiny Orlických hor, u nichž se zaměřuji především na církevní dějiny a památky.

Jana Oppeltová
Zabývám se výukou pomocných věd historických. Vědecky se věnuji českým a moravským klášterům v 17. století, hlavně každodennímu životu řeholníků a jejich působení v pastoraci, vědě a kultuře.

Ema Šimková
Zaměřuji se na dějiny 19. století, a to hlavně dějiny církevní a dějiny školství. Zajímají mě dějiny římskokatolické církevní správy na Moravě a každodenní provoz farností včetně správy jejich majetku a písemností vznikajících na farních úřadech.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top